Pravidla

Pravidla akce TRAILTOUR 2020

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „TRAILTOUR“ (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Pořadatel akce 

Pořadatelem akce je společnost VAVRYS CZ, se sídlem Uherskobrodská 983, 763 26 Luhačovice, IČO 41601319, DIČ CZ41601319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 2389 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání

Akce probíhá v termínu od 1. května 2020 00:00 hod. do 20. října 2020 23:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky a na území Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“). 

3. Účastník akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a na území  Slovenské republiky (dále jen „účastník“). 

4. Podmínky účasti v akci

4.1 Účastník musí absolvovat každou etapu, tj. jednu z částí akce, se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (obecně je tato funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).

Účastník musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy etapy uložit pomocí aplikace Strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou výzvu.

4.2 Účastník je povinen absolvovat trasu etapy pouze za pomoci vlastní síly a úsilí, a to pouze za pomoci chůze nebo běhu.

4.3  Účastník má dále povinnost kompletně a řádně vyplnit údaje online registračního formuláře, odeslat jej a následně potvrdit svoji e-mailovou adresu. Registraci je účastník povinen vykonat do 48 hodin po absolvování etapy, kterou účastník absolvoval jako první v rámci celé akce TRAILTOUR, nejpozději však do 12 hodin dne následujícího po posledním dni trvání akce. Do registračního formuláře je nutné uvést Strava ID každého jednotlivého účastníka. 

Do akce se účastník registruje pouze jednou. To i v případě absolvuje-li více etap TRAILTOUR.  

4.4 Absolvovat etapy, aby byl výsledek započítán do TRAILTOUR je možné pouze v době trvání akce, tedy od 1. května 2020 do 20. října 2020, včetně.

4.5 Účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí. 

4.6 Účastník bere na vědomí, že jednotlivé etapy nejsou oficiálně nijak značené a organizátor žádným způsobem nezodpovídá za správné absolvování trasy jednotlivých etap.

4.7 Účastník může každou etapu absolvovat v libovolném opakování. Do hodnocení mu však bude vždy započítán pouze jeden pokus, a to ten nejrychlejší.

4.8 Každý účastník musí každou svou zaběhnutou etapu nahrát na Stravu a zveřejnit ji pro ostatní nejpozději do 5 dní od jejího proběhnutí. V případě, že se daná etapa nespáruje se segmentem, postupujte dle instrukcí v sekci „jak se zapojit“ nebo nás kontaktujte na mailu inov-8@vavrys.cz Nerespektování tohoto pravidla výrazně ubírá na atraktivitě celé TRAILTOUR a může vést k diskvalifikaci! 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte společnost VAVRYS CZ prostřednictvím e-mailu inov-8@vavrys.cz 

5. Vyhodnocení akce

5.1 Vyhodnocení jednotlivých etap 

Nejrychlejší žena a nejrychlejší muž na každé etapě získává poukaz v hodnotě 250 Kč (10€) k nákupu INOV-8 na e-shopu www.vavrys.cz 

5.2. Vyhodnocení celkového pořadí TRAILTOUR 

Celkové pořadí se bude vyhodnocovat ve třech kategoriích: 

 • tým (klub) 
 • ženy 
 • muži 

Žebříček celkového pořadí se bude vyhodnocovat podle následujícího principu: 

 • Každý účastník TRAILTOUR 2020 se bude moci registrovat pod svým mateřským klubem, týmem nebo tréninkovou skupinou. Všichni účastníci registrovaní za svůj klub pak načítají své výsledky a bodové hodnoty paralelně také do soutěže týmů.  
   
 • Čas každého účastníka bude přepočten na bodovou hodnotu a tyto body získané za jednotlivé etapy se sečtou. Vítězem je účastník s nejvyšším součtem bodů za všechny etapy. Za neúčast na etapě obdrží účastník 0 bodů. Každému bude započítaná pouze bodová hodnota odpovídající jeho nejrychlejšímu pokusu. 

Výpočet bodové hodnoty: 

 • Bodová hodnota (B) se vypočítává dle následujícího vzorce - B = 100*(2,5-Ti/Ts), kde Ti je čas daného účastníka na dané RZ a Ts je průměr časů tří nejrychlejších účastníků na dané etapy (Ts = (T1+T2+T3)/3). Každý účastník s časem, kterému podle výše uvedeného vzorce bude připadat záporná bodová hodnota, obdrží pro účely celkového hodnocení 0 bodů. 

Průběžné výsledky TRAILTOUR budou automaticky aktualizovány každý den kolem 23:00 a budou zveřejněny na stránce závodu v sekci průběžné výsledky. 

Ceny

Oceněni budou pouze tři účastníci s nejvyšším součtem bodů v celkové hodnocení TRAILTOUR 2020, v kategorii ženy, muži a tým: 

1. celkové pořadí v soutěži jednotlivců:

A. cena za vítězství TRAILTOUR 2020 v mužské i ženské kategorii obsahuje: 

 • Víkendový volný vstup pro 1 osobu na INOV-8 TRAIL RUNNING FESTIVAL s ubytováním na 2 noci, plnou penzí a kompletním programem v hodnotě 5.000 Kč 

 • TRAILTOUR packet – běžecké boty TRAILROC 280, bunda STORMSHELL, kšiltovka v hodnotě 10.000 Kč 

 • Sporttester POLAR GRIT X v hodnotě 11.000 Kč 

B. cena za druhé místo TRAILTOUR 2020 v mužské i ženské kategorii obsahuje:

 • Víkendový volný vstup pro 1 osobu na INOV-8 TRAIL RUNNING FESTIVAL s ubytováním na 2 noci, plnou penzí a kompletním programem v hodnotě 5.000 Kč 

 • běžecké boty TRAILROC 280 v hodnotě 4.000 Kč 

 • Sporttester POLAR GRIT X v hodnotě 11.000 Kč 

C. cena za třetí místo TRAILTOUR 2020 v mužské i ženské kategorii obsahuje: 

 • běžecké boty TRAILROC 280 v hodnotě 4.000 Kč 
 • Sporttester POLAR VANTAGE M v hodnotě 7.400 Kč 

2. cena pro nejlepší tým v TRAILTOUR 2020

A. cena za vítězství v klubové soutěži TRAILTOUR 2020: 

 • 10 párů běžecké obuvi TRAILROC 280 v hodnotě 40.000 Kč 
 • 2 kusy sporttester POLAR VANTAGE M v hodnotě 14.800 Kč 

 B. cena za druhé místo v klubové soutěži TRAILTOUR 2020: 

 • 5 párů běžecké obuvi TRAILROC 280 v hodnotě 20.000 Kč 
 • 2 kusy sporttester POLAR VANTAGE M v hodnotě 14.800 Kč 

C. cena za třetí místo v klubové soutěži TRAILTOUR 2020: 

 • 5 párů běžecké obuvi TRAILROC 280 v hodnotě 20.000 Kč 

3. TOMBOLA v rámci celkové hodnocení TRAILTOUR 2020

 

Po ukončení celé soutěže proběhne na úrovni jednotlivých etap losování ze všech startujících a v rámci každé etapy budou vybrání tři výherci níže uvedených cen. Do losování budou zahrnuti všichni startující na etapě (muži + ženy), včetně vítězů. Jedinou podmínkou zařazení dané etapy do losování je minimální účast deseti startujících ve finálních výsledcích dané etapy.  

Ceny v tombole: 

 • 50 + 30 párů běžeckých bot INOV-8 TRAILROC 280 v hodnotě 4.000 Kč 
 • 50 + 30 multifunkčních nákrčníků INOV-8 WRAG v hodnotě 390 Kč 
 • 50 + 30 čelenek INOV-8 v hodnotě 60 Kč 

Na výhry není právní nárok a soutěžící se zavazuje, že nebude po pořadateli výhry jakkoliv vymáhat. Výhry nelze směnit za hotovost ani zaměnit za jiný typ. 

6. Doručování cen

Losování cen proběhne v sídle pořadatele nejpozději do 14 dní od ukončení akce. Zároveň se pořadatel zavazuje nejpozději do 14 dní od ukončení akce vyhlásit všechny výherce a vítěze jednotlivých etap, stejně jako vítěze celkového hodnocení akce. Toto vyhlášení proběhne jak na facebookovém profilu Inov-8 czech & slovakia, tak na stránkách akce www.trailtour.cz 
Všichni vyhlášení budou zároveň kontaktování pomocí e-mailu a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci do akce.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti VAVRYS CZ s.r.o., IČO 41601319 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a k odběru marketingových sdělení a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí  akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel  akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.inov-8.cz/microsites/trailtour. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci.